Pravidlá ochrany súkromia

Námietka proti spracúvaniu osobných údajov

Odvolanie súhlasu so spracúvaním OU

Žiadosť o obmedzenie spracúvania OU

Žiadosť o opravu OU

Žiadosť o prenos OU

Žiadosť o prístup k OU

Žiadosť o vylúčenie z aut. indiv. rozhodovania

Žiadosť o výmaz OU

Vec: PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

spísané v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie“) a v súlade s §19
a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon OOU“)
Vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z našich najdôležitejších priorít. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov
(ďalej len „Pravidlá“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a
akým spôsobom ich chránime.
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli poskytovať kvalitné služby. Pri poskytovaní našich služieb
vždy berieme na zreteľ Vaše súkromie a k ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Odporúčame Vám, aby ste
si dôkladne prečítali tieto Pravidlá a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým, ako s nami vstúpite do právneho vzťahu.

ČLÁNOK I.
IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ: ARDEO Energy a.s.
Sídlo: Pod Hradiskom 373, 010 04 Žilina
IČO: 50 470 833
IČ DPH: SK2120336691
Zápis: Obchodný register OS Žilina, Odd.: Sa, Vložka č.10899/L
Zastúpený: Ing. Milan Obrk, predseda predstavenstva
kontakt: e-mail: ruvirex@ruvirex.com, info@ardeoenergy.com, tel.: +421 917 654 555
Zodpovedná osoba: Nie je ustanovená.
(ďalej len ako „prevádzkovateľ“ alebo „my“) si Vás týmto, ako dotknuté osoby, dovoľujeme informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich
osobných údajov, vrátane rozsahu Vašich práv súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaoberá maloobchodným
a veľkoobchodným predajom hutníckeho materiálu, spojovacieho materiálu ako aj zámočníckou výrobou. Podrobný popis služieb je zverejnený
na webovej stránke Prevádzkovateľa: https://www.mpometal.sk/o-nas/.
Základné pojmy:
I. Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov. My sme v súlade
s článkom 4 bodom 7. Nariadenia a s §5 písm. o) Zákona OOU prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.
II. Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Našimi sprostredkovateľmi sú subjekty uvedené v článku
V. týchto Pravidiel.
III. Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej „Pravidlá“) upravujú právne vzťahy Prevádzkovateľa a jeho klientov, potenciálnych klientov
a používateľov webovej stránky Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľa a jeho dodávateľov, Prevádzkovateľa a jeho sprostredkovateľov pri
spracovávaní ich osobných údajov podľa Zákona OOU a Nariadenia.
IV. Dotknutou osobou(ďalej aj ako „dotknutá osoba“, „klient“ alebo „Vy“) sa na účely týchto Pravidiel rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorej
osobné údaje sú spracúvané. Medzi dotknuté osoby patria najmä:
Klienti a potenciálni klienti, ktorí prejavili záujem o o náš tovar a naše služby a realizovali objednávku elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo
telefonicky,
fyzické osoby, s ktorými máme v rámci vykonávania našej činnosti uzavretú zmluvu, ktorí si u nás objednali služby
požívatelia našej webovej stránky;
zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
fyzické osoby v postavení našich sprostredkovateľov, s ktorými máme v rámci vykonávania našej činnosti uzatvorenú osobitnú zmluvu
o spolupráci

A R D E O Energy a.s., Pod Hradiskom 373, 010 04 Žilina – Bánová, IČO 50470833, IČ DPH: SK2120336691,

mob.: +421 917 654 555, mail: ruvirex@ruvirex.com, info@ardeoenergy.com

akékoľvek fyzické osoby, ktoré využívajú tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou,
akékoľvek fyzické osoby, ktoré sú oprávneným zástupcom zákazníka našej spoločnosti, ktorý využíva tovar alebo služby ponúkané našou
spoločnosťou (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi),
fyzické osoby v postavení dodávateľov / odberateľov poskytovaného tovaru alebo služieb, resp. ich zamestnanci, štatutárne orgány
fyzické osoby, ktoré zadajú osobné údaje do formulára zverejneného na našej webovej stránke
fyzické osoby, ktoré navštívia našu predajňu alebo prevádzku a sú snímané kamerovým systémom
fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie
Pri poskytovaní našich služieb a/alebo uzatvorenie zmluvy potrebujeme od Klienta, Potenciálneho klienta alebo jeho zástupcu získať osobné
údaje, ktoré budú použité pre poskytnutie týchto služieb a pre komunikáciu s Klientom alebo Potenciálnym klientom. Zabezpečujeme ochranu
všetkých osobných údajov, ktoré nám Potenciálny klient alebo Klient poskytol akoukoľvek formou, a to v súlade so Zákonom OOU. Dbáme najmä
o to, aby sa zamedzil vznik porušenia ochrany osobných údajov, a to najmä prijatím primeraných bezpečnostných opatrení eliminujúcich vznik
náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny alebo neoprávneného poskytnutia prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak
spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim. Na tento účel sme prijali primerané technické, organizačné a personálne
opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Všetky osobné údaje klienta alebo potenciálneho klienta sú uložené na zabezpečenom serveri
a v uzamknutých miestnostiach a vynakladáme maximálne úsilie na ich ochranu. Pri spracúvaní osobných údajov klienta, potenciálneho klienta,
zástupcu klienta a člena štatutárneho orgánu, ktorý koná v mene právnickej osoby, ktorá je naším klientom, dodržiavame najmä zásadu
zákonnosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie osobných údajov, zásadu správnosti, zásadu minimalizácie uchovávania, zásadu
integrity a dôvernosti a zásadu zodpovednosti.

ČLÁNOK II.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA

V súlade s Nariadením a Zákonom OOU ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s vykonávaním našej
činností. Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty, aby sme dodržali naše zákonné
povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o našich klientoch, vrátane potenciálnych klientoch,
ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať, osobné údaje, ktoré
nám poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru či využívaním služieb (napr. v rámci vytvorenia objednávky tovaru elektronicky, telefonicky,
nákupom tovaru a zadaním svojich osobných údajov v rámci vystavenia faktúry Prevádzkovateľom, či pri reklamácii tovaru prostredníctvom
reklamačného formulára). Ide najmä o osobné údaje:
Identifikačné a kontaktné údaje (najmä titul, meno, priezvisko adresa trvalého bydliska, adresa na doručovanie, dátum narodenia, e-mailová
adresa, telefonický kontakt)
Referenčné údaje zmluvy a transakčné údaje (najmä podpis, kód objednávky, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh, množstvo a
cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu event. dobrovoľné doplňujúce údaje, transakčná história objednávok, údaje o
zakúpenom tovare, bankový účet,)
Telekomunikačné údaje (prevádzkové údaje, lokalizačné údaje, údaje o online identifikátoroch resp. IP adresách)
obrazový záznam z kamerového systému v prípade osobnej návštevy našej predajne
Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto
stanovených účelov, inak len po dobu povinnej archivácie v súlade s osobitnými predpismi slovenského právneho poriadku.

ČLÁNOK III.

NA AKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADE AKÝCH PRÁVNYCH ZÁKLADOV PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA OSOBNÉ ÚDAJE
I. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s nákupom tovaru telefonickou objednávkou, elektronicky alebo na kamennej predajni
Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba, alebo aby sa na základe vašej žiadosti vykonali
opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU). Spracovanie osobných údajov je teda
nevyhnutné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následnej realizácie, dodanie objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných
daňových povinností, prípadne povinnosti v rámci zákonnej reklamácie (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU).
V príprave tvorby a realizácie objednávky Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vo svojom informačnom systéme vaše osobné údaje v rozsahu
– titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia a podpis, kód
objednávky, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, bankový účet, údaje o zakúpenom tovare. Poskytnutie týchto osobných údajov je
základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na vašu jednoznačnú
a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie Vašej osoby za účelom doručenia objednaného tovaru.

A R D E O Energy a.s., Pod Hradiskom 373, 010 04 Žilina – Bánová, IČO 50470833, IČ DPH: SK2120336691,

mob.: +421 917 654 555, mail: ruvirex@ruvirex.com, info@ardeoenergy.com

II. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, dotazov a reklamácií
Vaše osobné údaje využívame na riešenie vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov,
ktoré sa týkajú vás alebo našej spoločnosti, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi alebo službami, alebo v prípade nehody, ku ktorej
došlo v našej predajni.
Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa – zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
a z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. c)
Zákona OOU). V súvislosti s vybavovaním reklamácií spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre
prípad možného vzniku sporu pri reklamácii (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU).
Pri vybavovaní reklamácií Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, adresa pobytu či
doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare, bankový účet, podpis,
referenčné údaje zmluvy.
III. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kamerového systému na kamennej predajni a výrobných priestoroch prevádzkovateľa
Pokiaľ vstúpite do našej predajne event. do priestorov, ktoré prevádzkujeme, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu obrazového kamerového
záznamu za účelom ochrany majetku a práv prevádzkovateľa a dotknutých osôb, nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch. Monitorované
priestory sú zreteľne označené pred vstupom do takýchto priestorov. Tieto osobné údaje sa považujú za bežnú kategóriu osobných údajov,
nakoľko zachytený obrazový záznam nie je možné prostredníctvom biometrie spárovať s konkrétnou osobou (nejedná sa teda o tzv. osobitnú
kategóriu osobných údajov).
Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa (ochrana majetku, zdravia, predchádzanie a napomáhanie
odhaľovania protispoločenského správania, trestnej činnosti a iné) v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona
OOU.
IV. Spracúvanie osobných údajov na marketingové a reklamné účely
A) Zasielanie obchodných noviniek, newsletterov a ponúk BEZ predchádzajúceho právneho vzťahu s dotknutou osobou – Vaše osobné údaje
využívame aj na to, aby sme Vás mohli informovať o ponuke našich služieb, novinkách, a zľavových akciách prostredníctvom newslettra
zasielaného e-mailom resp. inou formou.
Právny základ: V prípade, že zaregistrujete Vašu e-mailovú adresu k odberu noviniek bez predchádzajúceho právneho vzťahu, budeme spracúvať
Vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, meno a priezvisko, titul, (event. podpis pri listinnej registrácii), a to na základe Vami udeleného
súhlasu so spracúvaním osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia za účelom zasielania
ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať,
spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred
jeho odvolaním.
B) Zasielanie obchodných noviniek, newsletterov a ponúk PO realizovanom právnom vzťahu s dotknutou osobou – Vaše osobné údaje využívame
na to, aby sme s Vami ostali v kontakte a pravidelne Vás informovali o novinkách.
Právny základ: V prípade existujúcich klientov môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, meno a priezvisko, titul za
vyššie uvedeným účelom na základe právneho titulu nášho oprávneného záujmu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm.
f) Nariadenia. V prípade ak nebudete mať záujem odoberať obchodné ponuky, stačí nám túto požiadavku poslať prostredníctvom e-mailu
zverejneného v článku I. Pravidiel.
V. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom práv dotknutých osôb
Právny základ: Vaše osobné údaje využívame na výkon Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú zo Zákona OOU. V prípade ak si uplatníte niektoré
z Vašich práv špecifikovaných v týchto Pravidlách, my máme právo na presnú identifikáciu Vašej osoby. Právnym titulom k spracúvaniu Vašich
osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v súlade s §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia,
teda podľa Zákona OOU. V súvislosti s výkonom a realizáciou Vašich práv spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje ďalej tiež na účely svojich
oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a to aj bez
potreby Vášho súhlasu.
Rozsah spracúvaných osobných údajov: Pri výkone Vašich práv Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – titul,
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa (ak je iná ako adresa trvalého bydliska), e-mailová adresa,
telefonický kontakt, prípadne osobné údaje dokladu totožnosti.
VI. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa
Právny základ: Vaše osobné údaje využívame na účel našich vnútorných oprávnených záujmov, pričom osobné údaje spracúvame na právnom
základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami

A R D E O Energy a.s., Pod Hradiskom 373, 010 04 Žilina – Bánová, IČO 50470833, IČ DPH: SK2120336691,

mob.: +421 917 654 555, mail: ruvirex@ruvirex.com, info@ardeoenergy.com

prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou
dieťa.
Takýmito oprávnenými záujmami sú najmä: ochrana práv, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k
zmluvným partnerom a iným osobám – na tento účel uchovávame osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a
oprávnených záujmov; presadzovanie bezpečnosti našich služieb, prevenciu zneužitia služieb a prešetrenie porušenia našich podmienok;
zamedzenie podvodného konania, ak sa odôvodnene domnievame, že hrozí riziko takéhoto konania – na tento účel uchovávame osobné údaje
najviac po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi; vedenie databázy klientov. Právnym základom pre spracúvanie osobných
údajov pre účely evidencie dotknutých osôb a s tým súvisiacej komunikácie s nimi sa opierame o oprávnený záujem nakoľko touto databázou
získavame prehľad pri realizácii svojej činnosti, interné funkcie nevyhnutné pre našu činnosť (audit, controlling, prevádzka IT, dane, účtovníctvo,
administratíva, vedenie databáz a pod.). Proti spracovaniu založenom na oprávnených záujmoch môžete podať námietku, ktorú preskúmame, a
zhodnotíme, či dané sprostredkovanie spĺňa požiadavky predpisov.
VII. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa, a to najmä: poskytnutie súčinnosti štátnym
orgánom a orgánom verejnej moci pri výkone kontroly, účel registratúry a archivácie dokumentov, vykonávanie činností na splnenie povinností
vyplývajúcich z osobitných predpisov, plnenie povinností vyplývajúcich z príslušných daňových a účtovných predpisov.
Právny základ: Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je nevyhnutné na podľa príslušných osobitných predpisov v súlade s §13
ods. 1 písm. c) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
VIII. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vyplnením a odoslaním kontaktného formulára zverejneného na webovej stránke prevádzkovateľa
a realizácie spätnej väzby zo strany Prevádzkovateľa
Právny základ: V prípade, ak nás chcete osloviť prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na našej webovej stránke,
spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho udeleného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a)
Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v článku IX. týchto Pravidiel. Odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V súvislosti s vybavovaním Vašej
žiadosti spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13
ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Rozsah spracúvaných osobných údajov: Na účely realizácie spätnej väzby na základe vyplneného kontaktného formulára
zhromažďujeme a spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, a osobné údaje, ktoré zadáte v texte
kontaktného formulára.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné
informácie podľa Zákona OOU, ak má v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Prevádzkovateľ je
oprávnený za splnenia ďalších podmienok spracúvať osobné údaje v rozsahu vymedzenom v súlade s konkrétnym právnym základom aj na iné
účely vymedzené ďalej v tomto dokumente.

Článok IV.

POČAS AKEJ DOBY VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA

I. Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v prípade zakúpenia tovaru elektronicky resp. na predajni (ak tovar zakúpený v predajni sa neplatí
v hotovosti) po dobu realizácie zmluvného vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností
vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu 2 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (pozri
vyššie). Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 70 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov,
archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie daňových dokladov sú po dobu 10 rokov
odo dňa odoslania objednávky zákazníkom archivované aj objednávky.
II. Po skončení objednanej služby / zmluvy sa osobné údaje ďalej spracúvajú výlučne z dôvodu ochrany Prevádzkovateľa a Vašich práv a záujmov,
a to na dobu nevyhnutnú k zaisteniu ich výkonu. Táto doba je primárne určená podľa premlčacích dôb stanovených zákonom (občiansky zákonník)
alebo zmluvou. Naša činnosť taktiež podlieha špeciálnej sektorovej regulácii (distribúcia služieb), ktorá stanovuje uchovávať niektoré typy
dokumentov týkajúce sa činnosti Prevádzkovateľa po zákonom stanovenú dobu tak, aby bol schopný preukázať plnenie svojich povinností a
odbornú starostlivosť (spravidla ide o 10 rokov). Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach, zo zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a príslušných účtovných a daňových predpisov.
III. V prípade, ak klient, potenciálny klient, zástupca klienta alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá je klientom nám udelí súhlas
na spracúvanie osobných údajov bližšie vymedzené v tomto dokumente, budeme uvedené údaje uchovávať po dobu stanovenú v súhlase so
spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávané zo strany
Prevádzkovateľa na základe iných právnych titulov, v súlade s týmito Pravidlami.

A R D E O Energy a.s., Pod Hradiskom 373, 010 04 Žilina – Bánová, IČO 50470833, IČ DPH: SK2120336691,

mob.: +421 917 654 555, mail: ruvirex@ruvirex.com, info@ardeoenergy.com

IV. Ak dôjde k ukončeniu účelu na spracúvanie osobných údajov resp. k odvolaniu Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pristupujeme
k likvidácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe. Pri nakladaní s osobnými údajmi
aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje
likvidujeme z našich databáz a informačných systémov. V rámci našej organizácie máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania
osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní.

ČLÁNOK V.

KTO VŠETKO BUDE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

I. Osobné údaje môžu byť z dôvodu naplnenia vyššie uvedených účelov okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov spracúvané tiež inými
subjektmi. Externých partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje, si Prevádzkovateľ starostlivo vyberá a zveruje osobné
údaje iba tým subjektom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, aby
nemohlo dôjsť najmä k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu odovzdaných, uložených
alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim.
Subjekty, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú, či v budúcnosti môžu byť:
tretie osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré Prevádzkovateľ na tieto služby
využíva (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov alebo správcovia technických zariadení,
našej e-mailovej domény),
tretie osoby, ktoré pre nás zaisťujú služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovanie ich obsahu preferenciám
používateľov, správca webovej stránky
sprostredkovatelia uvedení v bode III. tohto článku, ktorí v našom mene spracúvajú Vaše osobné údaje,
účtovným, právnym, daňovým a iným poradcom, s ktorými sme v zmluvnom vzťahu zabezpečujúcom poskytovanie takýchto služieb, a to v rozsahu
nevyhnutnom na poskytovanie takýchto služieb
správca kamerových systémov.
II. Ako Prevádzkovateľ sme povinní niektoré Vaše osobné údaje odovzdávať na základe všeobecne záväzných platných právnych predpisov nižšie
uvedeným príjemcom v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a
našich oprávnených záujmov, alebo tretích osôb. Títo príjemcovia majú postavenie samostatných prevádzkovateľov.
Príjemcovia Vašich osobných údajov môžu byť:
súdy SR (právnym základom je zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný
poriadok),
orgány činné v trestnom konaní (právnym základom je zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok),
daňové orgány (právnym základom je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy
v oblasti daní a poplatkov),
služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba finančnej polície Policajného zboru(právnym základom je
zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore),
súdni exekútori (právnym základom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok),
advokáti (právnym základom je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii),
Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov),
Inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov a iné štátne orgány s výkonom dozoru a kontroly, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
(zákon 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon OOU).
III. Ako Prevádzkovateľ sme oprávnení poveriť spracúvaním Vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné
údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade s nariadením nie je na takéto poverenie potrebný Váš osobitný súhlas.
Takýmto sprostredkovateľom je každá osoba, ktorá má s nami uzatvorenú osobitnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
Našimi sprostredkovateľmi sú:
osoby, ktoré poskytujú služby vedenia účtovníctva
autorizovaný bezpečnostný technik pre BOZP
dodávatelia služieb, s ktorými máme podpísanú osobitnú zmluvu
IV. Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú online mediálne kanály (webstránky, stránky sociálnych sietí), pričom
v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na naše produkty a služby. Reklamu na
naše produkty a služby môžete napr. vidieť, ak navštívite určitú stránku na sociálnych sieťach. Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr.
spoločnosti Facebook, Google, Adobe.

A R D E O Energy a.s., Pod Hradiskom 373, 010 04 Žilina – Bánová, IČO 50470833, IČ DPH: SK2120336691,

mob.: +421 917 654 555, mail: ruvirex@ruvirex.com, info@ardeoenergy.com

Dotknutá osoba berie na vedomie, že okruh príjemcov, sprostredkovateľov sa môže v čase spracúvania osobných údajov meniť. Ako
prevádzkovateľ nie sme povinní informovať dotknutú osobu o zúžení okruhu príjemcov resp. sprostredkovateľov uvedených v tomto článku.

ČLÁNOK VI.

ODKIAĽ ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás pri vykonávaní našej činnosti, pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení tejto zmluvy
alebo prostredníctvom iných osôb, pokiaľ tieto osoby disponujú s Vaším súhlasom.
ČLÁNOK VII.

PRENOS OSOBNýCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN
Vaše osobné údaje nezamýšľame prenášať do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.

ČLÁNOK VIII.

POUŽÍVANIE AUTOMATIZOVNÉHO SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri vykonávaní našej činnosti nepoužívame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov, ani profilovanie osobných údajov.

ČLÁNOK IX.

AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete
uplatniť tieto práva:
Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
Obsahom informácií, ktoré sú uvedené najmä v týchto Pravidlách, sú najmä identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely a právne
základy spracúvania Vašich osobných údajov, kategórie spracúvaných osobných údajov, oprávnené záujmy prevádzkovateľa, kategórie príjemcov
Vašich osobných údajov ako aj našich sprostredkovateľov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných
údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných
údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná
na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej
spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.
Právo na prístup k Vašim osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch ich
spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie
o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza
k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo
v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom. V prípade,
ak budete žiadať konkrétne osobné údaje, budeme od Vás požadovať, aby žiadosť podľa tohto bodu bola úradne overená.
Právo na opravu Vašich osobných údajov
Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje
opravíme. Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel.
Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.
Právo na výmaz Vašich osobných údajov (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha
individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad môžeme mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje na Vašimi
záujmami, si osobné údaje máme právo ponechať. Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na
adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.
Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali, žiadosť na
obmedzenie spracúvania osobných údajov môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v

A R D E O Energy a.s., Pod Hradiskom 373, 010 04 Žilina – Bánová, IČO 50470833, IČ DPH: SK2120336691,

mob.: +421 917 654 555, mail: ruvirex@ruvirex.com, info@ardeoenergy.com

článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.
Právo na prenosnosť údajov Vašich osobných údajov
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom
formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu, ak je to technicky možné a ak
sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, súhlasu pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov, alebo ak sa spracúvajú
osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a
spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných
osôb.
Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel spolu s
úradne overeným podpisom na predmetnej žiadosti. Overený podpis na predmetnej žiadosti žiadame z dôvodu, aby sa predišlo neoprávnenému
poskytovaniu Vašich osobných údajov iným subjektom.
Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové účely a automatizované individuálne rozhodovanie
Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného
života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho
stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu či spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové
alebo reklamné účely, ak sa takého spracúvanie vykonáva bez vášho súhlasu na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Žiadosť môžete
poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám
môžeme na požiadanie poslať e-mailom.
Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov
vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatňuje, ak je
rozhodnutie
nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom,
vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené
aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
založené na výslovnom Vašom súhlase so spracúvaním osobných údajov.
Právo odvolať Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov
V prípade, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom osobitnom súhlase, napr. udelenie súhlasu so spracúvaním osobných
údajov týkajúcich sa zdravia, príp. marketingový súhlas (viď článok III. právny základ spracúvania osobných údajov podľa jednotlivých účelov),
môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred
jeho odvolaním. Žiadosť na odvolanie súhlasu môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú
v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.
Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231
3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie
dodatočné informácie.
Klient resp. potenciálny klient je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Klient resp. potenciálny klient je povinný v prípade zmeny svoje údaje
aktualizovať a nesie plnú zodpovednosť za dôsledky porušenia tejto povinnosti.
ČLÁNOK X.

UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná,
najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných
informácií vo výške 10,- EUR.
Za ako dlho môžem očakávať odpoveď
Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení
v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O prípadnej predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás
budeme včas informovať.

ČLÁNOK XI.

ZMENA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

A R D E O Energy a.s., Pod Hradiskom 373, 010 04 Žilina – Bánová, IČO 50470833, IČ DPH: SK2120336691,

mob.: +421 917 654 555, mail: ruvirex@ruvirex.com, info@ardeoenergy.com

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Pravidlá ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa
nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov o ochrane osobných údajov.
V prípade akéhokoľvek dotazu ku spracovaniu Vašich osobných údajov či uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na Prevádzkovateľa
na kontaktoch uvedených v článku I. týchto Pravidiel.

ČLÁNOK XII.

PREHĽAD VYBRANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV UPRAVUJÚCICH PROBLEMATIKU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Európsky rámec:
Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom
pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
Národná legislatíva:
Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane